روز پنجشنبه هفتم دی ماه 1396 آخرین نشست از سلسله جلسات شرح دفتر اول مثنوی مولوی با حضور دکتر محمد خدادادی در مجتمع فرهنگی هنری امام علی(ع) یزد برگزار شد.

این جلسات که هر دو هفته یک بار برگزار می شد حدود پنج سال به طول انجامید و در طول این مدت دکتر محمد خدادادی به شرح و تفسیر دفتر اول مثنوی مولوی می پرداختند.

 

 

 

شیوه تفسیری این جلسات به صورت شرح کامل ادبی- عرفانی و مبتنی بر مقایسه آرا و نظریات مولوی با سایر عرفا و خصوصا شمس تبریزی و کتاب مقالات او بود.

این جلسات به همت و همکاری انجمن یادداشت نو برگزار می گردید و سرکار خانم مریم نشاسته گر، بخش خوانش ابیات مثنوی را عهده دار بود.

 

نوشتن دیدگاه